Laiškas Dievui


Per Jėzų Kristų, Mergelę Mariją ir Jūsų maldą

Ką turiu žinoti?

Ką daryti prieš siunčiant laišką?

Nueikite išpažinties, susitaikykite su Dievu. Jei neturite galimybės, tada bent nuoširdžiai pasimelskite prieš siunčiant laišką, sukalbėkite "Tėve Mūsų", "Sveika Marija". Melsdamiesi prašykite, kad jūsų laiškas būtų išgirstas, prašykite, kad Jėzus Kristus ir Mergelė Marija užtartų Jus, prašykite savo angelo sargo pagalbos.

Ar laiškas pasieks Dievą?

Taip, šis laiškas, papildytas nuoširdžia malda, tikrai pasieks Dievą. Svarbu, kad atsimintumėte, jog Dievas yra mūsų Tėvas. O mes, kaip vaikai, visada galime ateiti pas Tėvą ir pripažinti, atsiprašyti, jei ką padarėme negerai, susitaikyti. Jauskite dėkingumą už jau turimas gyvenimo dovanas, dėkokite Dievui už tai ką turite. Maldoje nuoširdžiai prašykite Jėzaus Kristaus ir gailestingosios Mergelės Marijos užtarimo, kad Dievas, gavęs laišką, Jus išklausytų.

Ką daryti išsiuntus laišką?

Laiškas yra tik bendravimo su Dievu pradžia. Kalbėkite su Dievu maldoje, šv. Mišiose, klauskite kelio, prašykite nuorodų ką, kada ir kaip daryti, eikite išpažinties ir svarbiausia žinokite, tikėkite, kad Dievas Jus girdi, mato, jaučia. Jūs savyje turite šventąją dvasią, tikėkite ja.

Ar viskas bus taip, kaip prašau?

Dievas Jus tikrai girdi. Dievo tikslas yra parodyti Jums teisingą kelią, todėl jis kaip Tėvas gali duoti pamokymus, kurie ne visada Jums patiks iš pirmo žvilgsnio, tačiau Jums tikrai patiks galutinis rezultatas. Todėl, jei leidžiatės į tvirtus santykius su Dievu, pradedate ar tęsiate bendravimą - leiskitės mokinami, išmokite klausyti ir girdėti ką jums sako Dievas, ką kužda angelas sargas.

Kas dar skaitys mano laišką?

Čia yra jūsų laiškas Dievui, todėl tekstas niekur nesaugomas ir žmonės niekada neskaitys šio laiško.

10 Dievo įsakymų

1. Neturėk kitų dievų, tik mane vieną.
2. Netark Dievo vardo be reikalo.
3. Švęsk sekmadienį.
4. Gerbk savo tėvą ir motiną.
5. Nežudyk.
6. Nepaleistuvauk.
7. Nevok.
8. Nekalbėk netiesos.
9. Negeisk svetimo vyro ar svetimos moters.
10. Negeisk svetimo turto.

Maldos

TĖVE MŪSŲ, kuris esi danguje, teesie šventas Tavo vardas, teateinie Tavo karalystė, teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.

SVEIKA, MARIJA, malonės pilnoji! Viešpats su Tavimi! Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo Motina, melsk už mus, nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.

GARBĖ DIEVUI - Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

TIKIU Į DIEVĄ TĖVĄ visagalį, dangaus ir žemės sutvėrėją; ir Jėzų Kristų, vienatinį jo Sūnų, mūsų Viešpatį, kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas; nužengė į pragarus; trečiąją dieną kėlėsi iš numirusiųjų; įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti

Tikiu į Šventąją Dvasią, šventąją visuotinę Bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusiųjų prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen.